Blog

งานเก็บน้ำ 10-11-2563

ตัวอย่างงาน เก็บน้ำ ประจำเดือนของโรงแรม โอยอ้างถึง พรบ. ต้องขอขอบคุณทีมงานช่าง ที่ชให้ความเอื้อเฟื้อด้าน แรงงาน และ อุปกรณ์ เสริมแรงด้วยนะครับ  

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป 42 ห้องปฏิบัติการ 9 พฤศจิกายน 2563

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 รวม 42 ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน…