ACCREDITED

ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตเลขที่ ว-026